Kontakt

INC Consulting spol. s r. o.

Tel.: +420 545 242 821

Email: inc@inc.cz

www.inc.cz

 

Profil firmy

INC Consulting spol. s.r.o.

Již více než 20 let přinášíme nové trendy, inspiraci a prostor pro sdílení zkušeností. Působíme v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností a HR strategie. Cestou workshpů, tréninkových kurzů, zážitkového učení a koučování pomáháme k naplnění vašich osobních i firemních cílů.Klademe důraz na praktické uplatnění nabytých dovedností v podmínkách vaší organizace. Váš rozvojový projekt vám také pomůžeme profinancovat z dotací Evropské unie.

 

 

Obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek

 1. Platnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o koupi a užívání zboží, produktů zejm. e-learningových kurzů, virtuálních kurzů a webinářů společnosti INC Consulting (dále jako  „produkty“) mezi Vámi a poskytovatelem produktů prostřednictvím webových stránek naší společnosti www.shop.inc.cz (dále jako „webové stránky INC Consulting “) z České republiky (dále jako „smlouva“), jíž se uděluje licence k užívání e-learningových kurzů, virtuálních kurzů a webinářů společnosti INC Consulting (dále jako „licence“).
 1. Poskytovatel. Poskytovatelem produktů je společnost INC Consulting, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 32, Brno 602 00, identifikační číslo: 63486261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21380 (dále jako „INC Consulting“). Naše společnost také poskytuje veškerou servisní podporu, vyřizuje reklamace, přijímá oznámení o odstoupení od smlouvy apod.
 1. Nabyvatel: Nabyvatelem produktů může být spotřebitel/ka nebo podnikatel/ka.
 1. Uzavření smlouvy. Pokud máte zájem o získání a užívání produktů, zejm. e-learningových kurzů, virtuálních kurzů a webinářů společnosti INC Consulting, informace o jejich ceně a možná doba trvání oprávnění k jejich užívání jsou uvedeny na webových stránkách společnosti INC Consulting a jsou Vám dány na výběr. Na základě jejich volby a uskutečnění tohoto výběru jste oprávněni učinit kroky k uzavření smlouvy na užívání produktů společnosti INC Consulting. Pro uzavření smlouvy musíte absolvovat objednací proceduru na webové stránce www.shop.inc.cz. Závazným potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře nám zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy a také projevujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a jejich závaznost. Přijetí objednávky potvrdíme zasláním emailu s fakturačními údaji ze strany INC Consulting na Vámi uvedenou emailovou adresu a tím dochází k uzavření smlouvy.
 1. Platba. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem nebo pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty. V potvrzovacím e-mailu jsou uvedeny všechny potřebné informace k platbě jako např.: číslo našeho účtu, konstantní a variabilní symbol, atd. V den zaslání licenčního e-mailu s přístupovými údaji k produktům zejm. e-learningovým kurzům, virtuálním kurzům a webinářům společnosti INC Consulting Vám vystavíme fakturu a zašleme ji dle Vašeho výběru buď v elektronické podobě v příloze licenčního e-mailu, nebo Českou poštou na Vaši adresu. 
 1. Způsob dodání on-line produktů. e-learningové kurzy, virtuální kurzy a webináře společnosti INC Consulting jsou dodávány v elektronické podobě. Na e-mailovou adresu, kterou vyplníte v objednávce, Vám zašleme licenční e-mail, který bude obsahovat uživatelské jméno a heslo Vašeho produktu a fakturační údaje (dále jako „licenční e-mail“). Po zadání uživatelského jména a hesla máte možnost přístupu k produktu přes webové prostředí a internet. K jeho plnému používání budete oprávněni poté, co bude vaše platba připsána na účet INC Consulting. Až den připsání platby bude považován za den převodu práva (poskytnutí licence).
 1. Doba dodání. Pokud Vaši platbu obdržíme v pracovní den do 12:00, zašleme Vám licenční e-mail s přístupovými údaji pro stažení licence ještě tentýž den, jinak licenční e-mail zasíláme následující pracovní den.
 1. Odstoupení od smlouvy. Jako kupující berete na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, tedy že u on-line elektronických produktů není možné odstoupit od smlouvy, v případě, že daný produkt otevřel (klikl na on-line elektronický produkt).

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V takovém případě musíte zaslat do sídla INC Consulting nebo na e-mailovou adresu inc@inc.cz průvodní dopis, kde vyjádříte svou vůli od smlouvy odstoupit a sdělíte kontaktní údaje obsahující Vaše jméno a příjmení nebo název firmy, uživatelské jméno licence, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury.

 1. Ochrana osobních údajů. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli dodat Vámi požadované licence, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Všechna osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu a neposkytneme je třetím osobám. Společnost INC Consulting je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Licenční ujednání. Podmínkou užívání zakoupeného produktu je uzavření dohody o užívání software a o poskytnutí licence k užívání software mezi Vámi a poskytovatelem INC Consulting, spol. s r.o., k čemuž dojde při instalaci dodaného produktu. Takto poskytnutá licence je vedena na koncového uživatele, kterému je též fakturováno. Licence je postupitelná pouze s předchozím písemným souhlasem INC Consulting a je dále neprodejná. Prodloužení licence lze provést pouze na původního uživatele licence.
 1. Postup uzavření smlouvy. Online objednávku je možné provést na https://shop.inc.cz/katalog , a to následujícími kroky:

a) e-learningové kurzy, virtuální kurzy a webináře

Výběr kurzů probíhá standardním způsobem: vyberete kurz, o který máte zájem a vložíte ho do košíku (před samotným vložením můžete v nabídce "detail" nahlédnout do obsahu kurzu). V košíku můžete Váš požadavek dále upravovat, např. potřebným počtem kusů nebo odstraněním kurzu, který objednat nechcete. V dalších krocích vyplníte fakturační a dodací údaje, data zkontrolujete a objednávku odešlete. V této fázi je také nutné projevit svůj souhlas s obchodními podmínkami.  Na základě dokončení objednávky obdržíte potvrzovací email s poděkováním za zaslání objednávky a fakturačními údaji. Doručením tohoto potvrzení do Vámi uvedené emailové schránky dochází k uzavření smlouvy. Po uhrazení příslušné částky a jejím připsání na náš účet vám budou on-line zaslány licenční údaje a zaúčtovací faktura.

 b) Quick Card Development kurzy

Výběr kurzů probíhá stejně jako u e-learningových s tím rozdílem, že není stanoven konkrétní termín realizace. Kurzy jsou otevřeny po naplnění počtu účastníků, o čemž Vás obratem budeme informovat. Po obdržení Vaší objednávky Vám bude na udanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení objednávky a vystavena zálohová faktura s datem splatnosti před termínem realizace kurzu a bude Vám zaslána podrobná informace o místě konání a organizaci kurzu. Zúčtovací fakturu vystavujeme v den konání kurzu - s ohledem na datum zdanitelného plnění.

c) Psychodiagnostika, průzkumy, audity a ostatní služby

Po obdržení Vaší objednávky Vám bude na udanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení objednávky a do 48 hodin vás bude kontaktovat náš pracovník pro upřesnění vašich potřeb.

 1.  Údaje o právech z vadného plnění. Pokud se na dodaném produktu vyskytne vada, vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, které se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 1. Vady. Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že zboží při převzetí nemá vady. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že v době převzetí produktu:
  • má produkt stanovené nebo ujednané vlastnosti,
  • produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • produkt byl dodán v odpovídajícím množství a jakosti, a
  • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Předmět smlouvy má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
 1. Kontrola produktu a zjištění vady. Nabyvatel předmět smlouvy podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu smlouvy.
 1. Práva z vad. Je-li vada odstranitelná, může nabyvatel požadovat opravu předmětu smlouvy, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má nabyvatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 
 1. Technická specifikace produktů, jako údaje o funkčnosti a součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, je uvedena u každého jednotlivého produktu na webové stránce www.shop.inc.cz. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, pouze za předpokladu, že dojde k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Kupující může tento souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, avšak bere na vědomí, že se vystavuje nebezpečí, že nebude moci zakoupené produkty plně užívat.
 1. Odstoupení od smlouvy. Po uzavření smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání důvodu.
 1. Lhůta pro odstoupení. Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní ode dne převzetí produktu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před jejím uplynutím.
 1. Forma odstoupení. O odstoupení musíte informovat písemným prohlášením zaslaným na naši adresu nebo emailem na inc@inc.cz
 1. Důsledky odstoupení. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy budeme informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, cenu příslušného předmětu smlouvy, kterou jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce.
 1. Stížnosti. Pokud budete mít jakoukoli stížnost, rádi jí vyřídíme. V případě sporu můžete také využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to zejména u nevládních spotřebitelských organizací pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu, anebo můžete využít svého práva a obrátit se na orgán státního dozoru.
 1. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro nabyvatele.

 

Licenční podmínky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE  VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

 

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software

Tato Dohoda o užívání software (dále jen „Dohoda“) uzavřená mezi společností společnost INC Consulting, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 32, Brno 602 00, identifikační číslo: 63486261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21380  (dále jen „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou, (dále jen „Vy“ anebo „Koncový uživatel”) Vás opravňuje na používání software definovaného v článku 1 této Dohody. Software definovaný v článku 1 této Dohody může být uložený na hmotném nosiči dat, zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele anebo získaný z jiných zdrojů za podmínek a okolností uvedených níže.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Software a případného fyzického média, na kterém se Software dodává v obchodním balení jako i všech kopií Software na které má Koncový uživatel právo podle této Dohody.

Zvolením možnosti  "Souhlasím" po dobu instalace, stahování, kopírování anebo používání Software vyslovujete souhlas s ustanoveními a podmínkami této Dohody. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními této Dohody, ihned klikněte na možnost "Nesouhlasím", zrušte instalaci anebo stahování, anebo zničte, případně vraťte Software, instalační média, doprovodnou dokumentaci a doklad o nákupu a to Poskytovateli anebo na místo, kde jste Software získali.

 

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.

 

 1. Software. Software v této Dohodě znamená (i) produkty z nabídky eShopu INC Consulting zejm. e-learningové kurzy, virtuální kurzy a webináře společnosti INC Consulting  (ii) obsah disků, CD-ROM, DVD médií, zpráv elektronické pošty a jejich všech případných příloh, anebo jiných médií ke kterým je přiložená tato Dohoda včetně Software dodaného ve formě objektového kódu na hmotném nosiči dat, elektronickou poštou, anebo stáhnutý přes počítačovou síť internet, (iii) se Software související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se Software používá, návod na použití anebo instalaci Software anebo jakýkoliv popis správného používání Software (dále jen „Dokumentace“), (iv) kopie Software, opravy případných chyb Software, dodatky k Software, rozšíření Software, modifikované verze Software, a  aktualizace součástí Software, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 3. této Dohody
 1. Instalace. Software dodaný na hmotném nosiči dat, zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele anebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsaný v Dokumentaci. Na počítači, na který Software instalujete nesmí být nainstalované žádné počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit Software.
 1. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s touto Dohodou, zaplatíte licenční poplatek v termínu splatnosti a budete dodržovat všechny její podmínky, Vám Poskytovatel uděluje následovná práva („Licence“):

a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do paměti počítačového systému, na vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.

b) Stanovení počtu licencí. Právo na použití Software se váže na počet Koncových uživatelů. Jedním Koncovým uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace Software na jednom počítačovém systému, anebo (ii) pokud se rozsah licence váže na počet poštovních schránek, potom se rozumí jedním Koncovým uživatelem uživatel počítače, který si pomocí Mail User Agent (dále jen „MUA“) přebírá elektronickou poštu. Pokud MUA přebírá elektronickou poštu a následně ji automaticky rozděluje vícerým uživatelům potom se počet Koncových uživatelů stanovuje podle skutečného počtu uživatelů, pro které je elektronická pošta rozdělovaná. V případě, že poštovní server vykonává funkci poštovní brány, je počet Koncových uživatelů shodný s počtem uživatelů poštovních serverů, pro které poskytuje tato brána služby. Pokud je jednomu uživateli směřovaný libovolný počet adres elektronické pošty (například pomocí aliasů) a přebírá si je jeden uživatel, a zprávy nejsou automaticky na straně klienta rozdělované pro více uživatelů je potřebná licence pro jeden počítač. Jednu licenci nesmíte současně používat na vícerých počítačích.

c) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.

d) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období, na které byla udělená. Pokud nedodržíte kterékoliv ustanovení této Dohody, má Poskytovatel právo odstoupit od Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok anebo prostředek, který má Poskytovatel pro takovýto případ k dispozici. V případě zániku Licence musíte Software a všechny jeho záložní kopie okamžitě zničit anebo na vlastní náklady vrátit.

 1. Připojení k internetu. Software vyžaduje pro správné fungování připojení do internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům Poskytovatele anebo serverům třetích stran. Připojení k internetu je potřebné pro aktualizace Software. Poskytovatel může čas od času vydat aktualizaci Software („Update“), avšak není povinný poskytovat Update. Tato funkce je při standardním nastavení Software zapnutá, proto se Update nainstaluje automaticky, kromě případů, kdy Koncový uživatel automatickou instalaci Update zakázal.
 1. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně anebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců.
 1. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Software odvozená díla. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:

(a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Software je porušením této Dohody.

(b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.

(c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na poskytování komerčních služeb.

(d) Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Software s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

 1. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví  k němu, jsou vlastnictvím společnosti INC Consulting  a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněná ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se Software používá. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená na Software.
 1. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému uživateli Software byly výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.
 1. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů.
 1. Prohlášení koncového uživatele. Jako koncový uživatel uznáváte, že software je poskytovaný "jak stojí a leží", bez výslovné anebo implikované záruky jakéhokoliv druhu a v maximální míře dovolené aplikovatelnými zákony ani poskytovatel, ani jeho poskytovatelé licencí, ani držitelé autorských práv neposkytují jakékoliv výslovné anebo implikované prohlášení anebo záruky, zejména ne záruky prodejnosti anebo vhodnosti pro konkrétní účel anebo záruky, že software neporušuje žádné patenty, autorská práva, ochranné známky anebo jiná práva třetích stran. Neexistuje žádná záruka ze strany poskytovatele ani žádné další strany, že funkce, které obsahuje software, budou vyhovovat vaším požadavkům, anebo že provoz software bude nerušený a bezchybný. Přebíráte úplnou zodpovědnost a riziko za výběr software pro dosáhnutí vámi zamýšlených výsledků a za instalaci, používání a výsledky, které se software dosáhnete.
 1. Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.
 1. Omezení ručení. V maximální míře, jakou dovoluje aplikovatelné právo, v žádném případě nebude poskytovatel, jeho zaměstnanci anebo jeho poskytovatelé licencí zodpovídat za jakýkoliv ušlý zisk, příjem anebo prodej, anebo za jakoukoliv ztrátu dat, anebo za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží anebo služeb, za majetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, krycí, trestné, speciální anebo následné škody, jakkoliv zapříčiněné, či už vyplynuli ze smlouvy, úmyslného jednání, nedbalosti anebo jiné skutečnosti, zakládající vznik zodpovědnosti, vzniklé používáním anebo nemožností používat software, a to i v případě, že poskytovatel anebo jeho poskytovatelé licencí byli uvědomění o možnosti takovýchto škod. Pokud některé státy a některé právní systémy nedovolují vyloučení zodpovědnosti, ale mohou dovolovat omezení zodpovědnosti, je zodpovědnost poskytovatele, jeho zaměstnanců anebo poskytovatelů licencí omezená do výše ceny, kterou jste zaplatili za licenci.
 1. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele, pokud je s nimi v rozporu.
 1. Technická podpora. Technickou podporu poskytuje společnost INC Consulting  anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. INC Consulting  si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení.
 1. Ověření legality Software.  Oprávněnost používání Software může  Koncový uživatel prokázat některým z následujících způsobů“ (i) písemnou licenční smlouvou, pokud byla takováto smlouva uzavřená (iii) předložením zprávy elektronické pošty odeslané Poskytovatelem s licenčními údaji (přihlašovací jméno a heslo) umožňujícími Update.
 2. Údaje o Koncovém uživateli a ochrana práv. Vy jako Koncový uživatel opravňujete Poskytovatele, aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které Vás umožní identifikovat. Souhlasíte, že Poskytovatel může svými prostředky kontrolovat, zda používáte Software v souladu s ustanoveními této Dohody. V souvislosti s uzavřením této Dohody jsou Poskytovatel anebo jeho obchodní partner oprávnění na účely fakturace a plnění této Dohody přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu.
 1. Oznámení. Všechna oznámení, včetně  Software a Dokumentací je potřebné doručit na adresu: INC Consulting, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 32, Brno 602 00, Česká republika.
 1. Rozhodující právo. Tato Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony České republiky.
 1. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce anebo osoba k tomuto úkonu výslovně zplnomocněná.

 

Právní informace

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se k obsahu webových stránek www.inc.cz a www.shop.inc.cz (dále jen "Stránky"). Zde uvedené právní informace platí pro tyto Stránky a nemusí platit a vztahovat se na jiné webové stránky společnosti INC Consulting spol. s r. o. (Dále jen "společnost INC Consulting").

Software

Společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé vlastní nebo vykonávají autorská práva ke všemu softwaru, který lze získat na těchto Stránkách (dále jen "Software"). Software lze používat pouze v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (dále jen "Licenční smlouva"), pokud taková smlouva existuje. Licenční smlouva se dodává spolu se softwarem, nebo je jeho součástí. Software, který se dodává s Licenční smlouvou, nelze nainstalovat, pokud koncový uživatel nevyjádří souhlas s Licenční smlouvou.

Software se poskytuje výhradně pro koncové uživatele na používání, které je v souladu s Licenční smlouvou. Společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé výslovně zakazují jakékoliv reprodukování Softwaru a / nebo jeho šíření, které není v souladu s Licenční smlouvou. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo poruší licenční smlouvu, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost INC Consulting  požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé dále výslovně zakazují umísťování Softwaru nebo kopií Softwaru na jiné webové skránky nebo jakékoliv jiné nosiče dat, šíření Softwaru a vytváření jeho kopii. Společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé, pokud vůbec ručí za Software, ručí jen podle Licenční smlouvy. Pokud není uvedeno v Licenční smlouvě jinak, společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé prohlašují, že software poskytují "tak, jako je" a neposkytují na něj žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv. Zde uvedenými výlukami nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty

Společnost INC Consulting  povoluje použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek, zejména tiskových zpráv, technických údajů o produktech společnosti INC Consulting , souborů, nejčastěji kladených otázek "FAQ", pokud budou dodrženy všechny níže uvedené podmínky:

1. použití dokumentu není výslovně zakázáno

2. dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční

3. dokumenty získané z těchto Stránek budou použity výhradně pro informační účely pro osobní potřebu a nebudou nijak kopírovány ani dále šířeny

4. dokument nebude žádným způsobem upravován

5. dokument a každá jeho kopie bude obsahovat údaje o držiteli autorských práv

6. bude uveden zdroj, ze kterého byl dokument získán

Použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo neoprávněně používá dokumenty z těchto stránek, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost INC Consulting  požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Výše uvedený souhlas k použití dokumentů získaných z těchto Stránek nelze vykládat jako souhlas k použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy webových stránek www.inc.cz ani žádných jiných webových stránek, které společnost INC Consulting  provozuje, vlastní, řídí, popřípadě na kterých provozování společnost INC Consulting  udělila souhlas či licenci jiným subjektům.

Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti INC Consulting  je chráněna příslušnými předpisy a zákony o autorských právech, předpisy a zákony o ochranných nebo obchodních známkách, předpisy a zákony o ochraně před nekalou soutěží a dalšími zde neuvedenými právními normami. Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti INC Consulting  nesmí být kopírována, napodobována jako celek ani částečně. Jakékoliv i jen částečné použití jednotlivých prvků (to zahrnuje zejména, avšak nejen loga, grafické prvky, obrázky, zvuky) těchto Stránek nebo jiných stránek společnosti INC Consulting , případně jejich kopírování není možné bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti INC Consulting .

Společnost INC Consulting  ani její dodavatelé neposkytují žádné prohlášení o vhodnosti informací obsažených na těchto Stránkách nebo v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat na jakýkoliv účel. Všechny dokumenty, informace a grafické prvky jsou poskytovány bez jakékoliv záruky, ve stavu "tak, jako jsou." Na obsah dokumentů, informace a grafické prvky na těchto Stránkách neposkytuje společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv.

Společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé v maximálním možném rozsahu neodpovídají za škodu nebo jinou újmu, které vznikly třetím stranám v souvislosti s použitím informací na těchto Stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat. Zde uvedenými výlukami z odpovědnosti za škodu nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty a jiné informace publikované na těchto Stránkách nebo na jiných stránkách společnosti INC Consulting  mohou obsahovat technické nepřesnosti a / nebo typografické chyby. Společnost INC Consulting  a / nebo její dodavatelé mohou kdykoli bez předchozího upozornění vylepšit nebo změnit zde popisované produkty a / nebo služby a / nebo programy. Informace uvedené na těchto Stránkách nebo v dokumentech na nich přístupných se proto z doby mění, přičemž někdy nemusejí odpovídat vlastnostem poskytovaných produktů a / nebo služeb.

Hypertextové odkazy

Na těchto Stránkách jsou umístěny hypertextové odkazy na stránky jiných subjektů. Tyto hypertextové odkazy vám umožní opustit tyto Stránky. Společnost INC Consulting  nemá žádný vliv na kontrolu stránek jiných subjektů a neodpovídá za obsah stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost INC Consulting  rovněž neodpovídá za obsah stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na stránkách jiných subjektů. Společnost INC Consulting  neodpovídá za změny a aktualizace stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost INC Consulting  neodpovídá za žádnou formu přenosu z jakýchkoli stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Hypertextové odkazy na těchto Stránkách poskytuje společnost INC Consulting  výhradně jako pomůcku. Uvedení jakéhokoliv hypertextového odkazu na stránky jiných subjektů v žádném případě neznamená, že společnost INC Consulting  schvaluje stránky jiných subjektů a / nebo jejich obsah.

Autorská práva k dokumentům a programům na těchto Stránkách vlastní a / nebo vykonává INC Consulting, spol. s r. o., Tř. Kpt. Jaroše 32, Brno, Česká republika. Všechna práva vyhrazena.

Názvy společností, organizací, produktů, událostí a jména lidí použité v příkladech jsou fiktivní. Jakákoliv podobnost se skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí není záměrná.

Otázky a problémy

S otázkami nebo problémy se obraťte prosím na Zákaznickou podporu společnosti INC Consulting

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování INC Consulting spol. s r.o., tř. Kpt. Jaroše 32, 602 00  Brno, adresa elektronické pošty inc@inc.cz, telefon +420 545 242 821.

V Brně dne 10.7.2014